Председатель Партии социалистов РМ, глава Национальной делегации в Межпарламентском союзе (МПС) Зинаида Гречаный, 17 октября выступила  с трибуны 139-й Ассамблеи МПС по главной теме Ассамблеи: «Ведущая роль парламентов в области укрепления мира и развития в эпоху инновационных и технологических преобразований».

Прежде всего, Зинаида Гречаный передала делегатам Ассамблеи слова приветствия от имени Президента Республики Молдова Игоря Додона, а также от крупнейшей в Парламенте Молдовы фракции Партии социалистов.

Председатель ПСРМ отметила в своем выступлении, что глобализация мира несёт целый ряд вызовов для малых государств, таких как Молдова. Крупные игроки на мировой арене оказывают влияние и прямое вмешательство в национальные дела независимых государств, навязывая чуждую им повестку дня, от экономики до военных доктрин, используя самые изощрённые технологии манипуляции.

В случае несогласия и неприятия национальными правительствами подобной политики извне, крупные игроки вмешиваются во внутренние политические процессы суверенных государств, осуществляют свержение законных властей и проводят во власть своих лояльных ставленников.

«Так происходит и с Республикой Молдова. Мы нейтральное государство, но нас втягивают в военный блок НАТО, в противостояние Запада с Востоком. И в этой большой игре, нам отводят роль пешки, разменной монеты. Мы не хотим воевать с кем-то, дружить с кем-то против кого-то. Мы хотим дружить со всем миром, наши национальные интересы в добрых отношениях и с Западом и с Востоком», — подчеркнула Зинаида Гречаный.

Она призвала крупных мировых игроков изменить правила игры и поведение: уважать национальную политику и интересы малых государств, отказаться от вмешательства во внутренние дела стран, от технологий манипуляции и доминирования.

«Лишь такой подход и правила способны обеспечить мир и гармонию в новых условиях глобализации. Взаимное уважение, принятие многокультурности и многополярного мира. Вот что должно определять цивилизованный уклад отношений в мире», — сказала Зинаида Гречаный.[:md]Președintele Partidului Socialiștilor din RM, liderul delegației naționale din cadrul Uniunii Interparlamentare (UIP) Zinaida Grecanîi a venit, astăzi, 17 octombrie, cu un discurs în cadrul celei de-a 139-a Adunări a UIP, la cel mai important subiect al Adunării: ”Rolul de conducere al parlamentelor în domeniul păcii și dezvoltării în epoca inovării și a schimbărilor tehnologice «

Mai întîi de toate, Zinaida Greceanîi a transmis delegaților Adunării salutul din partea Președintelui Republicii Moldova Igor Dodon și din partea celei mai mari fracțiuni din Parlamentul Republicii Moldova — Partidul Socialiștilor.

Președintele PSRM a remarcat că globalizarea aduce un șir de provocări pentru statele mici precum Republica Moldova. Actorii mari de pe arena mondială influențează și se implică direct în afacerile naționale ale statelor independente, impunînd o agendă străină, de la economie pînă la doctrine militare, folosind cele mai sorfisticate tehnici de manipulare.
În caz de dezacord și respingere de către guvernele naționale a unor astfel de politici din exterior, marii actori se implică în procesele politice interne a statelor suverane, organizează răsturnări a autorităților legale și aduc la putere acoliții săi loiali.

Așa se întîmplă și în Republica Moldova. Noi suntem un stat neutru, dar suntem atrași în blocul militar NATO, în confruntarea dintre Est și Vest. Și în acest mare joc, nouă ne revine rolul de pion, monedă de schimb. Noi nu vrem să luptăm cu cineva sau să prietenim cu cineva împotriva altcuiva. Noi vrem să fim prieteni cu toată lumea, interesul noastru național constă în relații bune atît cu estul, cît și cu vestul”, a menționat Zinaida Greceanîi.

Dumneaei a venit cu un îndemn către marii actori să schimbe regulile de joc și atitudinea: să respecte politica națională și interesele statelor mici, să refuze implicarea în afacerile interne ale statelor, de la tehnologii de manipulare și dominanță.

”Numai o asemenea abordare și reguli sunt capabile să asigure pacea și armonia în noile condiții ale globalizării. Respectul reciproc, acceptarea multiculturalismului și a lumii multipolare. Iată ce ar trebui să determine o cale civilizată a relațiilor în lume”, a spus Zinaida Greceanîi.

ПОДЕЛИТЬСЯ